Public Trust
F/152/Yavatmal, Dated 31/07/1964

PAN
AAOTS3978F

Contact Us

Address

Sri Ramakrishna Ashram,
Vivekananda Society,
Near Jamankar Nagar,
Umersara
Yavatmal-445001 (MS)

Phone number

Sri Gupta +919371192949
Sri Dagaonkar +919850394780
Sri Gatlewar +919422865176
Sri Dahake +918999075576

E-mail address

rkashramytlmh@gmail.com